Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

4 Lidstvo a jeho budoucnost

Na začátku cesty

V současnosti jsme svědky nebývale rychlého pokroku. Tento pokrok dává lidstvu  naději na lepší společnost budoucnosti. Nutno si však uvědomit, že lidská společnost je stále do značné míry evoluční. Z dlouhodobého hlediska stojíme na samém začátku dlouhé cesty.

Proč nesouhlasím s absolutní svobodou

Problémem společnosti jsou přetrvávající evoluční pudy ovládající  chování většiny jejích jedinců. Dle mě neexistuje  řešení ve smyslu nastolení přechodného období diktatury, které nás "za ručičku" povede k lepší společnosti. Taková "přechodná" diktatura kvůli přetrvávající evoluční podstatě lidí bude nakonec zneužita k nastolení autoritářštějšího a méně rovného systému. Stejně tak bude-li nastolen stav s absolutní svobodou všech jedinců, tento stav se rychle obrátí ve svůj opak. Evolučně přemýšlející jedinci takové svobody zneužijí k omezení svobody všech ostatních. Je nepřípustné ve snaze o pokrok společnosti použít nástroje diktatury, ale stejně tak je nesmyslné a nebezpečné zříkat se organizace. Můžeme totiž měnit pouze vnější podmínky, nikoli lidskou evoluční podstatu. Společnost musí být tedy postupně měněna v takovou, která umožní všem jedincům naplnit smysl života, ale zároveň vytyčí hranice svobody činu těm, kteří se chovají dle evolučních pudů. Prostě a jednoduše společnost co nejvíce hodnou lidí, nikoli zvířat v lidech schovaných. Hlavní hodnotou totiž není iluze svobody, subjektivní totální svoboda jedince, ale hledání pravdy a z tohoto hledání vyplývající narůstající objektivní svoboda lidstva a zpětnou vazbou i každého jedince.

Na co klást ve společnosti důraz

Nyní konkrétně: Základní důraz by měl ve společnosti kladen na dostatečné (avšak nikoli ideově vyhraněné) vzdělání, které každému člověku pomůže zbavovat se evolučních pudů a naučí ho svobodně a bez hranic přemýšlet. Dále na umožnění kvalitního života každého jedince, aniž by se musel kvůli svému přežití  řídit evolučními pudy (životní minimum, bezplatná zdravotní péče) a na umožnění svobodného přístupu k duchovnímu bohatství, tedy k informacím (knihovny atd.). Každému znamená všem lidem nezávisle na rasové, národnostní, kulturní, pohlavní příslušnosti a též všem lidem nezávisle na věku.

Zároveň by měla bránit činnosti jedincům a skupinám jedinců, kteří by chtěli tato lidská práva (život, uspokojení základních životních potřeb, svobodné myšlení, přístup k duchovnímu bohatství) porušovat. A to i nepřímo, například vzbuzováním nenávisti vůči jedinci/skupině/skupinám jedinců kvůli příslušnosti jedince/skupiny/skupin k rase, národnosti, pohlaví, třídě, věkové skupině či vzbuzování nenávisti vůči jedinci/skupině/skupinám kvůli názoru jedince/skupiny/skupin, který neomezuje práva ostatních jedinců či skupin.

Politická vize

V současné době vývoj společnosti zahrnuje globální integraci anti-autoritářů, vytváření hnutí tvořených zdola neznajících hranic, integrace společností a lidí v nich, mohutnou informační osvětu. Globální politicky integrovaná společnost může být silnějším nástrojem k prosazování oproštění se od evolučních pudů, než jakákoli společnost předchozí. Je nezbytnou nejen pro další pokrok, ale též pro samotné udržení současného stavu pokroku společnosti. (Autoritáři chtějí vždy připravit svobodně smýšlející i o  to, co si již vydobyli.) Ekonomická globalizace nyní vytváří jedince a jim podřízené skupiny, evoluční jednotky, které se vymykají lokální kontrole. Globální hnutí umožní na tento trend odpovědět, a zároveň umožní mnohem efektivnější destabilizaci evolučních jednotek lokálních, než by to kdy dokázaly lokální iniciativy. Je tedy nezbytná nejen jako ochrana dosaženého, ale zároveň umožňuje dosáhnout mnohem většího pokroku.

Na celém světě musí být dosaženo dodržování lidských práv, pro všechny lidi na světě musí platit stejné zákony a všichni lidé na světě si musí být před zákonem rovni. Je třeba ustavit kontrolní organizace na ochranu stejných lidských práv pro všechny, které nebudou podléhat zájmovým skupinám (národním politikám, ekonomickým společnostem atd.). Členové těchto organizací, kteří ovládají jejich politické směřování, musí být demokraticky voleni a neustále demokraticky zpětně odvolatelní. Volební právo musí mít všichni lidé na světě od určitého věku a musí být rovné. Je třeba ustavit světovou demokracii, neboť jsme svědky vzniku evolučních jednotek (globálních ekonomických společností), které se vymykají kontrole lokálních "demokraticky" zvolených vlád. Tyto demokratické vlády navíc stejně jsou jen loutkami ekonomických společností. Světová demokracie naproti tomu může být první skutečnou demokracií. „Demokratické“ národní státy bohužel vždy (méně či více) sledují  evoluční cíle, snaží se prosperovat na úkor jiných států. Z celosvětového hlediska tyto „demokracie“ tudíž příliš demokratické nejsou (nehledě na to, že ve většině případů ani z hlediska lokálního). Skutečná demokracie je demokracie pro všechny, demokracie bez hranic!

Vztah k životnímu prostředí

A co vztah lidstva k ostatním druhům a konečně tedy k životnímu prostředí? Životní prostředí může být využíváno do té míry, dokud plody tohoto využívání slouží pokroku a naplňování smyslu života. Důležitá je zde myšlenka udržitelného rozvoje, neboť je-li životní prostředí využíváno příliš, z dlouhodobého hlediska přestává být rozvoj udržitelným, tedy se tento rozvoj mění ve svůj opak. Nemůžeme o využití životního prostředí uvažovat z hlediska krátkodobého, ale z hlediska dlouhodobého. Životní prostředí smíme tedy využívat, pouze je-li to nutné. Například potřebujeme jiné druhy využívat pro svou obživu, ale již není nutné vyrábět či kupovat si luxusní kožešiny.

Zde byla otevřena otázka vztahu člověka k jiným živočišným druhům. Pro tento vztah platí téměř to samé, jako pro celkový vztah k prostředí. Využívat jiné druhy smíme, jen pokud je takové využívání nutné a slouží k naplňování smyslu. Avšak s jistým dodatkem. Kromě člověka existují v živočišné říši pravděpodobně další druhy schopné částečného sebeuvědomění a tedy ve velmi omezené míře schopné naplňování smyslu. Jedná se pravděpodobně o gorilu, šimpanze a delfína.  Pokud bude sebeuvědomění u některých druhů prokázáno,   bude nutno postavit vztah k těmto druhům na trochu jinou úroveň, než obecný vztah k životnímu prostředí. Odmítám průmyslové využívání a konzumaci masa lidoopů.

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!