Levá cesta

Největším nepřítelem diktatury je otázka. Ptejme se!

3 Základní příčina lidského strádání

Poslouchání evolučních pudů je otroctví

Základní příčina lidského strádání spočívá v nenaplňování skutečného smyslu života. Člověk jako myslící tvor je schopen o světě přemýšlet a jednat dle závěrů vyvozených z přemýšlení. Avšak vyvozuje-li své chování z evolučních pudů, zůstává nesvobodným otrokem. Jelikož je však schopen svobodně přemýšlet, povstává z jeho chování nenaplňujícího smysl trýzeň. Většina jedinců ve společnosti nepřemýšlí svobodně, zůstávají evolučními jednotkami, a proto je náš svět stále kolbištěm, kde rozhoduje nevědomý přirozený výběr, místo aby rozhodovala vědomá inteligence.

Jak se vzepřít otroctví

Způsobem, jak se trápení vzešlého z protikladu svobodné mysli a nesvobodných evolučních pudů vyvarovat, je celoživotní snaha tyto pudy ovládat myšlením. V každé možné chvíli by se měl člověk nad svým jednáním zamýšlet. Nic by neměl dělat jen proto, že cítí potřebu to udělat. Každý pud, každou emoci podřídit úvaze. Po zralých úvahách například zůstane pud rozmnožení se jako prostředek zmnožení inteligence stále součástí cesty uvažujícího jedince. Naproti tomu evoluční pudy, které nutí člověka všemi prostředky se obohacovat na úkor ostatních, které ho nutí žít na úkor jiných jedinců či skupin lidí, musí po zralé úvaze vypadnout ze hry.

Pokud se lidstvo zbaví evolučních pudů, zmizí zvýhodňování se jedinců a skupin (zmizí všechny formy šovinismu - rasismus, nacionalismus, náboženská a třídní nenávist aj. - i děje z nich povstávající –  porušování lidských práv, války, třídní boj...). Neboť pro lidstvo jako celek je podstatně výhodnější společná spolupráce lidstva. Takto to ale nevnímá jedinec chovající se dle evolučních pudů.

Příklad

Nevěříte? Uvedu příklad:

Jedinec A vydělává 700 000 Kč měsíčně a zvýhodňuje se na úkor zbytku společnosti – díky tomu vydělává tak mnoho a ostatní tak málo. Dalších dvanáct lidí, kteří s ním v této myšlenkové konstrukci tvoří lidstvo, vydělává každý dvacet tisíc Kč měsíčně. Souhrnný  ekonomický výkon a zprostředkovaně schopnost společnosti naplňovat účel, neboť peníze jsou vyjádření nashromážděné užitečné energie, která může sloužit k vykonávání smyslu života (ale také evolučním pudům), činí 940 000 Kč měsíčně.

Pokrok přináší rovnější, méně evoluční, systém. Zde jedinec A vydělává již pouhých 200 000 Kč měsíčně. Ale každý zbylý jedinec (12) nyní vydělává 100 000 Kč měsíčně - díky tomu, že jedinec A se již tolik neobohacuje na úkor ostatních jedinců. Předtím využíval část jejich příjmů pro své vlastní potřeby. To se projevovalo na jeho vyšším příjmu. Ale ostatní jedinci byli okradeni, jejich příjem byl snížen jedincem A. Toto se projevovalo na jejich kvalitě života a nepřímo i na ekonomickém výkonu. Po nastolení nového systému však dochází  k rovnoměrnějšímu rozdělení stávajícího majetku, zlepšuje se průměrná kvalita života jedinců, tito zvyšují svůj ekonomický výkon a v důsledku tohoto roste také celkový majetek lidstva. Souhrnný ekonomický výkon je tedy v novém systému vyšší, činí nyní  1 400 000 Kč. Objektivně byl učiněn pokrok, evolučně přemýšlející jedinec A ale bude vzpomínat na předcházející situaci, neboť v té měl možnost věnovat svým subjektivním evolučním potřebám mnohem více peněz, z hlediska evoluce byl mnohem úspěšnějším jedincem, subjektivně (z pohledu A) byl prvně uvedený stav výhodnější.

Poznatek o víře

Jak vzniká víra během evoluce a že je součástí evolučních pudů (slouží jejich naplňování), to jsem popsal již v první kapitole. Zde pouze poukazuji na to, že těžko může sloužit plnění objektivního účelu (hledání pravdy) vzhledem k subjektivní podstatě víry.

Pokračujte v četbě

V těchto třech kapitolách jsem nastínil, jak přistupovat ke světu, v čem hledat smysl života a co je příčinou lidského neštěstí. V poslední kapitole nastíním v obecné rovině, jak si představuji budoucnost lidstva - jeho cestu k řešení problému uvedeného ve třetí kapitole.

 
Stránky vznikají za tímto účelem: Pomoci lidem v boji proti evoluční přirozenosti, v boji za lidskost. Zastavme všechny formy šovinismu a z něj plynoucí diskriminace!